Thử Vận May 100% Có Mochi v2

100% Có MOCHI V2, 90% Song Kiếm Oden,90% Godhuman, Soul Guitar + 100% Có Fruit Thức Tỉnh + Maxlevel + Tỉ Lệ Rất Cao Có(LEOPARD, MOCHI, VENOM,...)+ 5% Full Gamepasss + 100% có mảnh gương KATAKURI V2