100% ACC CÓ LEOPARD

100% LEOPARD Trong RƯƠNG hoặc Đang Ăn và 75% MOCHI V2 + 100% Có GODHUMAN +65% Song Kiếm Oden, Soul Guitar + 100% Có Fruit Thức Tỉnh + Maxlevel + Tỉ Lệ Rất Cao Có (LEOPARD, MOCHI, VENOM,...) + 10% Full Gamepasss + 90% có mảnh gương KATAKURI V2