Thử Vận May 100% Có Song Kiếm + Soul Guitar

100% Có Song Kiếm, Godhuman, Soul Guitar + 100% Có Fruit Thức Tỉnh + Maxlevel + Tỉ Lệ Rất Cao Có(LEOPARD, MOCHI, VENOM,...)+ 5% Full Gamepasss + 70% có mảnh gương KATAKURI V2